torsdag, august 25, 2005

SK 35a: Femten forslag til en ny folkebibliotekpolitikk

Forslagene er begrunnet i artikkelen Fragmentering og fornyelse - og kommentert i notatet Penger og politisk vilje.

 1. Vi trenger en samlet norsk bibliotekpolitikk, ikke en isolert politikk for folkebibliotekene alene.
 2. SFP går inn for en aktiv folkebibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå.
 3. Vi trenger praktisk og økonomisk støtte - på nasjonalt og regionalt nivå - til systematisk spredning av nye teknikker og arbeidsformer i biblioteksektoren.
 4. Vi går inn for en økt satsing på etter- og videreutdanning av bibliotekarer - og da som ledd i en strategisk plan over 5-10 år for styrking av fagmiljøene.
 5. SFP ønsker en langsiktig statlig strategi for å gjøre viktige private kunnskapsressurser gratis tilgjengelig over nettet.
 6. Kvalitetsvurdering av sentrale nettressurser må støttes av det offentlige.
 7. Innkjøpsordningen for litteratur på norsk bør utvides - og tilpasses behovene i bibliotek av ulike størrelser.
 8. Norske myndigheter bør støtte opp om alle tiltak som kan bidra til Open Access.
 9. Bred formidling av fagstoff til folk flest bør prioriteres og slå positivt ut i budsjettmodellene for FoU-institusjoner.
 10. En dialog om strategi og virkemidler bør føres på det nasjonale plan. Her bør også Kommunenes Sentralforbund trekkes inn.
 11. SFP går inn for et systematisk arbeid med faglige normer for bibliotekvirksomhet,
 12. Studietilbudene i Oslo og Tromsø bør styrkes slik at vi får en vesentlig økning i antall bibliotekarer med mastergrad.
 13. Vi ønsker rask framdrift i arbeidet med studietilbud og formelle kvalifikasjoner for bibliotekansatte uten formell bibliotekarutdanning.
 14. SFP går inn for en revisjon og utvidelse av bibliotekstatistikken, slik at vi får dekkende data for alle prioriterte tjenester.
 15. Vi går inn for økt nasjonal og regional støtte til FoU-prosjekter som analyserer sammenhengen mellom bibliotekenes strategier, tiltak og oppnådde resultater.

***

Et forslag nummer 16 ble føyd til etter SFPs styremøte (tlf) 25. august:

16. Biblioteksektoren bør delta aktivt i strategiutformingen for store nasjonale satsinger som Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, e-borgerskap, o.l.

Nummereringen ble feil - dette er egentlig Søndag kveld 34a. Neste uke (28. august) får nr. 35 - rett og slett.