onsdag, august 31, 2005

Vestærn, Celine og Wikimania: nytt fra blogosfæren

To nye bibliotekblogger har kommet på lufta i Norge.

Blogg og bibliotek har ønsket Opp Amaryllis! velkommen - det er bibliotekstudent Kari Frodesen og Carl Michael Bellman som står bak.

Også Vestfold hilses velkommen til blogosfæren - for nå har det gode gamle meldingsbladet Vestærn tatt jentespranget. Heidi, Rigmor, Trine og en ukjent dame ved navn Deputy skriver. Mye bra stoff fra IFLA i den første runden.

I kjølvannet av IFLA finner jeg også bloggen Tribune Libre - der en ung fransk dokumentalist - Céline Taponot - har skrevet om konferansen - med henvisning til Pliny the Younger. Verden er et hekletøy der trådene går i alle retninger ...

Celine skriver også om verdens første Wiki-konferanse - i Frankfurt 4.-8. august - og om de ti friheter som Jimmy Wales ber om:

 1. Free the Encyclopedia
 2. Free the Dictionary
 3. Free the Curriculum
 4. Free the Music
 5. Free the Art
 6. Free the File Formats
 7. Free the Maps
 8. Free the Product Identifiers
 9. Free the TV Listings
 10. Free the Communities
Wales grunnla Wikipedia. Dette er kunnskapsalmenningen som politisk bevegelse. Opp alle jordens Amaryllis!

Opp Amaryllis! vakna min lilla! Vädret är stilla, Luften sval,
Rägnbågen prålar, Med sina strålar, Randiga målar, Skog och dal.
PS. I dag - onsdag 31.8. - oppdaget jeg dessuten at Vidar Lund, styremedlem i SFP, har skrevet Bloggen hans Vidar siden april i år. Her ligger Vidars viktige forslag om bibliotekarer som redaktører - og aktive beskyttere av ytringsfriheten: Fram for bibliotekarplakaten!
***
Den nordiske bibliotekbloggportalen BIBFEEDS dekker for tida 12 norske blogger - og med Vidar blir det tretten. Det finnes sikkert flere ...

fredag, august 26, 2005

SK 35: Født som mester?

Mastergrad og valgfrihet

La meg starte med konklusjonen:

For å møte konkurransen fra andre profesjoner bør den norske bibliotekprofesjonen i løpet av 5-10 år ha definert en femårig mastergrad som sitt normale utdanningsnivå. Miljøet bør etablere en ordning for å godkjenne bibliotekfaglige kvalifikasjoner på ulike nivåer, fra halvårsenhet til femårig master.

For å forsvare en særegen faglig identitet, bør godkjennelse på bachelor- og masternivå bygge på en solid kjerne av teknisk krevende bibliotekfag - med kunnskapsorganisering i sentrum. Arbeidsmarkedet trenger å vite hva profesjonelle bibliotekarer kan - som ingen andre kan.

Utover kjernen bør studentene ha stor valgfrihet. Dermed kan de selv velge mellom bredde og dybde, både ut fra sine egne interesser og ut fra situasjonen på arbeidsmarkedet.


Kunnskapsorganisering har et langt videre nedslagsfelt enn bibliotekene.
Profesjonen bibliotekar bør ikke koples alt for tett til institusjonen bibliotek.

Arbeidsmarkedet er tredelt: folkebibliotek, fagbibliotek og kunnskapsbedrifter. For tida ligger de største vekstmulighetene i kunnskapsmarkedet utenfor bibliotekene.

Betegnelsen bibliotekar kan gjerne beholdes som kvalitetssymbol og varemerke. Det er godt etablert og bør ikke forlates, men fordypes.

Den brede strategien

I 2003 skrev Monica Deildok:

Bibliotekarkompetanse i framtida dreier seg ikke om å lære nye verktøy, det er vanskeligere enn som så.

Det dreier seg om å forsøke å finne nye måter å nærme seg faget og yrket på med utgangspunkt i det stadige skiftende, fragmenterte samfunn bibliotekene skal betjene, bidra til å utvikle og være en del av.

Dette i et krysspress av sviktende offentlig økonomi, økede og mer sprikende brukerforventninger og ny, revolusjonerende teknologi.

Jeg er enig i denne diagnosen. Spørsmålet er: hva så? I Norge har vi hittil hatt en bred profesjonsstrategi: en bibliotekar er en person som behersker både økonomi og ledelse, kat & klass, webproduksjon og markedsføring, referansearbeid og litteraturformidling.

Debatten om fagutdannelse har særlig vært knyttet til bibliotekene i små norske kommuner. Loven om godkjent utdanning for biblioteksjefer har vært en fanesak i tjue år. Den norske bibliotekarmodellen har vært en distriktsmodell.

Det er et mindretall av norske bibliotekarer som har denne typen stillinger. Men de utgjør et stort mindretall - og de er svært synlige som gruppe. Åtti prosent av de norske folkebiblioteksjefene - 330 hoder - holder til i kommuner med under ti tusen innbyggere. Dermed preger de også diskusjonen. "Sjefene" svever over bibliotekdebatten som Herrens engler over Bethlehem.

Som nettredaktør for SFP arbeider jeg for denne gruppen. Det vil jeg fortsette med. Men jeg tror profesjonen trenger en høyere og kvassere profil av "den typiske bibliotekar". I kunnskapssamfunnet øker kravene til spesialisert kompetanse. En bred bachelorgrad gir ikke lenger noen særlige fortrinn på arbeidsmarkedet.

Den normale lærer har fire års utdanning - og SV har foreslått at den skal bli femårig. Vi finner samme tendens til oppgradering og fordypning av bibliotekarstudiet i utlandet. Den brede treårige bibliotekaren vil stå langt svakere i lønns- og stillingskampen enn masterbibliotekarer med en unik og spesialisert kjernekompetanse.

Jeg sier ingen ting om bibliotekets eller bibliotekarens vesen. Forslaget springer ut av en praktisk vurdering: hvilken strategi er best egnet til å styrke profesjonen i et kunnskapsintensivt arbeidsmarked? Verden er den samme for alle, sier Heraklit - selv om hver enkelt har sin egen visjon.

Jeg prøver å forstå det som skjer med arbeidsdelingen og arbeidsmarkedet, med teknologi og kunnskapsproduksjon, med regionalisering og globalisering - og tror mer på en dyp enn på en bred strategi. Det er fullt mulig å definere bibliotekprofesjonen på andre måter. Vi kan velge å profilere faget rundt en kjerne - eller knytte det til en mye bredere definisjon. Ulike land har valgt ulike linjer. Jeg følger danskene.

Målsettingen om fagutdannede biblioteksjefer i alle kommuner har ikke latt seg realisere. Norge har 160 kommuner med mindre enn tre tusen innbyggere. Bare en tredjedel av disse har fagutdannede sjefer. Hovedgrunnen er nok at stillingene er for små. De er verken økonomisk eller faglig særlig interessante for nyutdannede bibliotekarer med høy kompetanse.

Bibliotekvesenet har gjennom mange år satset store ressurser på å skaffe kvalifiserte søkere til deltidsstillinger i de mindre kommunene. Uten å lykkes. Lovens hensikt - at alle innbyggere skulle ha adgang til kvalitetssikrede bibliotektjenester - er ikke realisert.

En utadrettet strategi

Kravet til kvalitet skal selvsagt ikke fjernes. Det bør opprettholdes, presiseres og styrkes - gjerne etter finsk modell. Men vi trenger andre midler, med større slagkraft. Den vedvarende kampen om de minste bibliotekene gjør oss nærsynte.

Nå tror jeg det er på tide å rette blikket mot hele Norge. Bibliotekenes framtid blir ikke avgjort av geriljabevegelsen på Ytre Senja. Profesjonens utfordringer kommer i dag like mye fra det urbane Norge som fra periferien.

Bibliotekarene er en liten profesjon i et turbulent profesjonsmarked. Jeg tar det for gitt at bibliotekfaget er et interessant, spennende og høyst relevant fag innenfor kunnskapsøkonomien.

Men status og innflytelse deles ikke ut ved dørene. Det er mange om beinet - og det finnes mange dyktige strateger i andre profesjonsmiljøer. Hvis bibliotekarene som gruppe skal hevde seg i framtida, må de utforme en profesjonsstrategi som er rettet mot verden utenfor slik den faktisk fungerer.

Jeg er enig i alt det positive som sies om bibliotekarer. Jeg er også enig i mye av det negative. Men hva du eller jeg - innenfor miljøet - måtte mene om profesjonens sterke og svake sider er helt uvesentlig.

Det er ikke bibliotek-Norge, men bibliotekenes brukere - i kommune-Norge, utdannings-Norge, forsknings-Norge og nærings-Norge - som i siste hånd bestemmer over bibliotekenes framtid.

Dette er arenaen. Det er her KOSTRA kutter tilbudene. Det er her Google sanker tilhengere. Det er her profesjonene kjemper om brukernes eller kundenes gunst. Det er her de møysommelig klatrer oppover samfunnsstigen - eller langsomt skyves til side.

Kompetanseslitasje

For den enkelte betyr overgangen fra industri- til kunnskapssamfunn betyr først og fremst at yrkeslivet stiller større krav til kompetanse. De fleste ønsker seg spennende, meningsfulle og godt betalte jobber. For å lykkes i dette, må vi både skaffe oss en solid utdanning som grunnlag - og sørge for jevnlig oppdatering og utvikling av våre kunnskaper gjennom hele yrkeskarrieren.

Også den livslange læringen tar tid. Når den faglige utviklingen skjer raskt, kan det være tungt å holde seg oppdatert på egen hånd. Det er langt lettere å skaffe seg nye kunnskaper og ferdigheter dersom arbeidsstedet har en bevisst kunnskapspolitikk og legger forholdene til rette for systematisk kompetanseheving.

Innenfor bibliotekfaget er endringstakten høy. Store og tunge samfunnsprosesser forandrer rammene for bibliotekenes virksomhet. Endringene er knyttet til ny teknologi, til konkurranse fra nettbaserte tjenester, til mer varierte og kunnskapsrike brukere og til nye arbeidsformer i skoleverket, i høyere utdanning og i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Den etablerte faglige kompetansen brukes gradvis opp. Et bibliotek som står stille, beveger seg i praksis bakover.

Arbeidsmarkedet

Vi ser klare tegn på at det tradisjonelle arbeidsmarkedet for bibliotekarer - altså de offentlige bibliotekene og de videregående skolene - stagnerer. I land som Danmark og Storbritannia tar mange fagutdannede bibliotekarer jobber i næringslivet. I England sier utredningen Framework for the Future (2003, s. 11) at bibliotekene:


face intense competition in recruiting and retaining staff. Graduate librarians are attracted by private sector salaries.

There has been little turnover of the workforce at senior level, promotion opportunities are limited and there is an urgent need to develop a new generation of library leaders

Vi vet svært lite om det private markedet i Norge. Vi vet også lite om "migrasjonen" fra bibliotekariske til andre typer oppgaver.

Jeg tror at vektleggingen av mediekunnskap, praktisk IKT og formidlingsferdigheter gjør utdanningen anvendbar i mange ulike sammenhenger. Men her trengs mer systematisk innsamling av fortellinger og data.

Inn i kjøleskapet?

Diskusjonene om drivhuseffekten er vanskelige fordi signalene er uklare. Fagfolkene er aldri hundre prosent enige om hvordan observasjonene skal tolkes. Slik er det også i bibliotek-Norge. Er det bare tilfeldige politiske variasjoner vi er vitne til - i Oslo, Vestfold, Tromsø - eller blir vårt klima gradvis kaldere?

Relevant statistikk og profesjonsforskning er viktig for å gi et bredere datagrunnlag. Men til syvende og sist er det modellen, virkelighetsforståelsen, paradigmet som teller. Ingen lar seg overbevise av tall alene - det har Thomas Kuhn for lengst demonstrert. Spredte observasjoner gir bare mening innenfor en modell - altså en måte å forstå helheten på.

Jeg tror på en overgangsmodell. Vi har et bibliotekvesen som er tilpasset industrisamfunnet - og må skape en bibliotekmodell som kan hevde seg i kunnskapssamfunnet. Den nødvendige omstillingen går i dag for sakte: bibliotekarene sakker akterut i forhold til mer pågående profesjoner og institusjoner. Se også: Kan vi mestre kunnskapsøkonomien?

Statistikk, forskning, internasjonal bibliotekdebatt og personlige samtaler med bibliotekarer peker i samme retning. Kjøleskapseffekten er reell.

Alternative strategier

Bibliotek-Norge kan møte disse utfordringene på ulike måter. Det er uenighet om strategien. Dette er utfordrende spørsmål. Uenigheten kan lett føre til taushet.

Men det er jo ingen som ønsker å nedlegge faget. Jeg tror vi trenger en dyptpløyende debatt om utdanningsveier og -muligheter. Da må vi også godta uenigheten. Den som tier, står stille.

For å bidra til en tydelig diskusjon har jeg presentert et forslag med en klar profil. For å bli ennå tydeligere - hvordan kunne en fullt godkjent, autorisert og registrert, skumvasket og nypolert bibliotekar se ut i en mastermodell?
Hvert år gir 60 studiepong. Innenfor dagens standard med treårig bachelor og toårig master kan vi, som universitetet, kreve minimum 80 studiepoeng i det sentrale faget - altså kunnskapsorganisering - på første nivå.

Masternivå omfatter 120 studiepoeng. Hvis halvparten brukes til korg-fag, vil arbeidsgiverne vite at kandidatene - etter fem års studier - i hvert fall har hatt 80 + 60 = 140 studiepoeng innenfor dette fagområdet. Det bør være nok til å gi bibliotekarene en spesifikk profil i konkurransen mellom profesjonene.

Fem år tilsvarer 300 studiepoeng. Det vil altså være rikelig med muligheter til fordypelse i samfunnsfag, litteraturfag, datafag - og mer kunnskapsorganisering for de som ønsker det.
Dette er uansett en illustrasjon, ikke noen fasit. Det vi trenger er prinsippdebatt, ikke diskusjon om detaljer i dette eller hint forslag.

Utdanningene

Det er ingen nødvendig sammenheng mellom studieopplegg og godkjenning. I dag er det ABM-utvikling, ikke bibliotekutdanningene i Oslo og Tromsø, som bestemmer utdanningskravene for folkebiblioteksjefene. I Storbritannia er det CILIP - The Chartered Institute of Library and Information Professions - som vurderer og godkjenner.

Men de norske utdanningenne vil sikkert være sentrale i en slik diskusjon. Norge har to bibliotekutdanninger av en viss størrelse - ved Universitetet i Tromsø (sju ansatte) og ved Høgskolen i Oslo (ca. tredve). Både Tromsø og Oslo er vinklet inn mot folkebibliotek.

Oslo er fortsatt preget av sin historiske tilknytning til anglo-amerikansk bibliotekvesen og til "public library"-bevegelsen fra årene rundt 1900. Tromsø har et særegent dokumentasjonsvitenskapelig perspektiv, med en sterk kontinental og historiefaglig forankring.

Også miljøene rundt Ingeborg Sølvberg ved NTNU i Trondheim, Tove Pemmer Sætre ved Høgskolen i Bergen og Elisabeth Tallaksen Rafste ved Høgskolen i Agder hører med i helhetsbildet. Utdanningene er ikke store, men de ulike faglige vinklingene er viktige. Selv om Vigelandsparken ligger i Oslo, bør vi ikke tenke monolittisk.

Kjernekompetanse

Skal bibliotekarene bli anerkjent som profesjon, med fortrinnsrett til noen stillinger, må de (mener jeg) vise til særegne kunnskaper og ferdigheter som skiller dem ut fra andre yrkesgrupper. En rekke bibliotekarforeninger har laget slike oversikter.

IFLAs Education and Training Section nevner the Institute of Information Science (UK), the Library Association (UK), the Special Libraries Association (US), the Medical Library Association (US), the Association of Library Service to Children (US), the Australian Library and Information Association.

Seksjonen presenterer også en liste over core elements, som jeg har forsøkt å gjengi på norsk:
 1. Informasjonsmiljøet i samfunnet, informasjonspolitikk og -etikk, feltets historie
 2. Produksjon, formidling og bruk av informasjon
 3. Vurdering av informasjonsbehov. Utforming av brukertilpassede tjenester.
 4. Informasjonsoverføring som prosess
 5. Organisering, gjenfinning, lagring og bevaring av informasjon
 6. Forskning på, analyse og tolkning av informasjon
 7. Bruk av IKT i bibliotek- og informasjonsprodukter og -tjenester
 8. Informasjonsressursforvaltning. Kunnskapsforvaltning.
 9. Administrasjon og ledelse av informasjonsbedrifter og -virksomheter
 10. Kvantitative og kvalitative vurderinger av bibliotek- og informasjonsbrukernes utbytte av tjenestene?
Dette dokumentet ble godkjent av IFLAs Professional Board i desember 2000.

I mine øyne er teksten alt for dominert av det diffuse begrepet "informasjon" - som forekommer i alle ti punktene. Jeg vil heller sentrere faget rundt bibliotekenes og bibliotekarenes spesifikke oppgaver innenfor kunnskapsøkonomien.

Hva skiller bibliotekfaget fra journalistfaget og bokhandlerfaget? Det er mange som arbeider med formidling og informasjon: markedsanalytikere og kulturkonsulenter, leseombud og kundeveiledere; lærere, prester og informasjonsdirektører. Hva er bibliotekarens fortrinn?

Nøkkelkompetanse

Strategisk tror jeg det er riktig å forankre bibliotek og bibliotekar i "det femte bud": organisering, gjenfinning, lagring og bevaring av informasjon. Det kan gjerne spisses mer i retning av dokumentbeskrivelse, samlingsforvaltning, søkestrategier og vurdering av søkesresultater.

Bibliotekarer arbeider ikke med informasjon i og for seg, men med tilrettelagte samlinger av mediert informasjon (dokumenter). Mer om dette i artikkelen Bibliotekets vesen.

Her er jeg vel på linje med danske Leif Lørring. Innenfor den nasjonale arbeidsdelingen er biblioteksektorens nøkkelkompetanse:
Informationssøgning, -formidling, strukturering af viden, design af informations-systemer, websites og databaser i almene, kulturelle og videnskabelige domæner

Design av informasjonssystemer må ikke forstås som en datateknisk spesialitet, men som en videreføring av bibliotekkataloger og fagbibliografi i en digital verden.

Bibliotekarene trenger dyp innsikt i brukerorientert utforming av system- og informasjonsarkitektur for almenne, kulturelle og vitenskapelige kunnskapsdomener.

Tidligere ble dette arbeidet håndtert på papir. I dag er det digitalt. Men de grunnleggende prinsippene er de samme: fra Pinakes i Alexandria til BUBL i Bath.

Bibliotekfaget kan utvilsomt tøyes og strekkes i mange ulike retninger. Men hvis det svekker sin tilknytning til denne tekniske kjernen, mister det - frykter jeg - både sin indre fasthet og sin spesielle salgbarhet på framtidas arbeidsmarked.

Det er nøkkelkompetansen som er nøkkelen - til formell og reell status - for profesjonen og for den enkelte. For å rekruttere gode studenter, bør faget være en bro til nye stillinger og spennende karrierer i Norge og internasjonalt.

For å bli verdsatt som viktig kunnskapspolitisk aktør, må profesjonen si høyt og tydelig hva den har å bidra med: - mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer ...

Det er ikke bare bibliotekene som er under press. Også yrket, faget og profesjonen er utsatt for slitasje. I kunnskapsøkonomien er det mange yrkesgrupper som vil fram og opp. De bruker ulike strategier for å hevde seg.

IFLA utnevnte Oslo-konferansen til a voyage of discovery. Da må kanskje seilene heises til topps: Hva er enestående ved dette faget? Og hvordan kan vi bevise det?

Ressurser

 1. Deildok, Monica. Lederen har ordet (PDF). Bibliotekaren nr. 10, 2003.
 2. Høivik, Tord. Kampen om jobbene.
 3. Plinius. Ressurser om bibliotekutdanning: en samleside

Kartet fra Finland er gjengitt med tillatelse fra Helsinki University Library.

torsdag, august 25, 2005

SK 35a: Femten forslag til en ny folkebibliotekpolitikk

Forslagene er begrunnet i artikkelen Fragmentering og fornyelse - og kommentert i notatet Penger og politisk vilje.

 1. Vi trenger en samlet norsk bibliotekpolitikk, ikke en isolert politikk for folkebibliotekene alene.
 2. SFP går inn for en aktiv folkebibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå.
 3. Vi trenger praktisk og økonomisk støtte - på nasjonalt og regionalt nivå - til systematisk spredning av nye teknikker og arbeidsformer i biblioteksektoren.
 4. Vi går inn for en økt satsing på etter- og videreutdanning av bibliotekarer - og da som ledd i en strategisk plan over 5-10 år for styrking av fagmiljøene.
 5. SFP ønsker en langsiktig statlig strategi for å gjøre viktige private kunnskapsressurser gratis tilgjengelig over nettet.
 6. Kvalitetsvurdering av sentrale nettressurser må støttes av det offentlige.
 7. Innkjøpsordningen for litteratur på norsk bør utvides - og tilpasses behovene i bibliotek av ulike størrelser.
 8. Norske myndigheter bør støtte opp om alle tiltak som kan bidra til Open Access.
 9. Bred formidling av fagstoff til folk flest bør prioriteres og slå positivt ut i budsjettmodellene for FoU-institusjoner.
 10. En dialog om strategi og virkemidler bør føres på det nasjonale plan. Her bør også Kommunenes Sentralforbund trekkes inn.
 11. SFP går inn for et systematisk arbeid med faglige normer for bibliotekvirksomhet,
 12. Studietilbudene i Oslo og Tromsø bør styrkes slik at vi får en vesentlig økning i antall bibliotekarer med mastergrad.
 13. Vi ønsker rask framdrift i arbeidet med studietilbud og formelle kvalifikasjoner for bibliotekansatte uten formell bibliotekarutdanning.
 14. SFP går inn for en revisjon og utvidelse av bibliotekstatistikken, slik at vi får dekkende data for alle prioriterte tjenester.
 15. Vi går inn for økt nasjonal og regional støtte til FoU-prosjekter som analyserer sammenhengen mellom bibliotekenes strategier, tiltak og oppnådde resultater.

***

Et forslag nummer 16 ble føyd til etter SFPs styremøte (tlf) 25. august:

16. Biblioteksektoren bør delta aktivt i strategiutformingen for store nasjonale satsinger som Den kulturelle skolesekken, Forskningsdagene, e-borgerskap, o.l.

Nummereringen ble feil - dette er egentlig Søndag kveld 34a. Neste uke (28. august) får nr. 35 - rett og slett.

søndag, august 21, 2005

SK 35c: Penger og politisk vilje

Dette notatet kommenterer de femten forslagene fra SFP til NBFs strategikonferanse 31. august og 1. september. Du finner bakgrunn og begrunnelse i artikkelen Fragmentering og fornyelse.

Hva koster det?

Det er lett å sette opp en lang liste over tiltak vi ønsker gjennomført. Så lenge kravene kan rettes utover, til myndighetene, er det fristende å ta i mot alle forslag med takk. Da slipper vi å diskutere vanskelige spørsmål knyttet til prioriteringer og kostnader.

Det er også lett å legge hovedvekten på økonomi, heller enn på strategi, kompetanse eller organisasjonskultur. Alle som kjenner sektoren, vet at en pinetrang økonomi ofte står i veien for bedre tjenester. Men det er ikke dermed sikkert at alle problemer kan løses ved å "kaste penger etter dem".

Det finnes enkelte tiltak som kan gjennomføres uten nye midler. Bibliotekstatistikken kan forbedres en god del uten at vi må vente på tilleggsbevilgninger. De fleste bibliotek kan tilby referansetjenester på e-post uten å endre sine rutiner vesentlig. Kassering av ukurante bøker kan gjennomføres uten spesielle tiltak ovenfra.

Den vanligste situasjonen krever imidlertid en kombinasjon av midler og egeninnsats. For å gjøre seg gjeldende i kunnskapspolitikken trenger bibliotekene både ressurser til å drive politikk - og interesse for å gjøre det.

For å utvikle høyere faglig kompetanse, trengs det selvsagt kursmidler og stipendordninger - men også målrettede studieopplegg og en sterk vilje til nyskaping. For å få til Open Access, må vi først opprette publiseringsmekanismer - og deretter overtale forskerne til å bruke dem. Trinn to er ofte vanskeligere enn trinn en.

Penger er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Utviklingsarbeid stiller også store krav til miljøet selv. I "tenkeboksen" nedenfor har jeg begynt å tenke høyt om forutsetningene for de femten politiske tiltakene vi har foreslått.

Femten tiltak med forutsetninger

1. Vi trenger en samlet norsk bibliotekpolitikk, ikke en isolert politikk for folkebibliotekene alene.

Dette tiltaket dreier seg mer om å forstå feltet som en helhet enn om bevilgninger i og for seg. Midler til strategi- og nettverksarbeid gjør det lettere å trekke med seg de viktige aktørene -men det å bygge en helhetsforståelse tar først og fremst politisk vilje og utholdenhet.

2. SFP går inn for en aktiv folkebibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå.

Det å vektlegge region og nasjon ved siden av kommunene er først og fremst et politisk valg.

3. Vi trenger praktisk og økonomisk støtte - på nasjonalt og regionalt nivå - til systematisk spredning av nye teknikker og arbeidsformer i biblioteksektoren

Tiltak nummer tre er en investering - som øker avkastningen fra dagens ukoordinerte tiltsak. Siden biblioteksektoren er liten (fire tusen årsverk?) , dreier det seg kanskje om 5-10 mill. kroner årlig.

4. Vi går inn for en økt satsing på etter- og videreutdanning av bibliotekarer - og da som ledd i en strategisk plan over 5-10 år for styrking av fagmiljøene

Her er det profesjonspolitikken som er viktig. Betalt etter- og videreutdanning er alltid populært - og nyttig nok i og for seg. Men det er viktigere å forankre tilbudene i en langsiktig strategi for profesjonen. I kunnskapsbedrifter bør minst to prosent av lønnsmidlene brukes til løpende kompetanseheving.

For folkebibliotekene kan dette dreie seg om 12-15 mill. kroner i året. Noen bibliotek sørger for intern opplæring eller har avsatt kursmidler. Andre steder mangler dette. Fylkesbibliotekene har forøvrig en sentral rolle på dette feltet.

Ved store omstillinger, der staben som helhet trenger ny skolering, må prosenten økes i en periode.

5. SFP ønsker en langsiktig statlig strategi for å gjøre viktige private kunnskapsressurser gratis tilgjengelig over nettet

Denne problemstillingen er kunnskapspolitisk og spenner derfor over mange sektorer: utdanningspolitikk, mediapolitikk, næringspolitikk.

6. Kvalitetsvurdering av sentrale nettressurser må støttes av det offentlige.

Som (5).

7. Innkjøpsordningen for litteratur på norsk bør utvides - og tilpasses behovene i bibliotek av ulike størrelser

Den nye innkjøpsordningen for faglitteratur koster ca. ti mill. kroner i året. Vi har ikke prøvd å beregne kostnadene ved en utvidelse, men dette er lett å gjøre ut fra en konkret opptrappingsplan.

8. Norske myndigheter bør støtte opp om alle tiltak som kan bidra til Open Access

Open Access dreier seg om å redusere de langsiktige kostnadene ved å opprettholde et vitenskapelig publiseringssystem. Punktvis støtte til strategiske tiltak fra norsk side vil slå ut i lavere priser og bredere tilgang.

9. Bred formidling av fagstoff til folk flest bør prioriteres - og slå positivt ut i budsjettmodellene for FoU-institusjoner

Mekanismene for å oppmuntre til almennrettet formidling fra FoU-institusjonene er på plass. Det er bare å ta dem i bruk. Prosjektmidler som kan oppmuntre folkebibliotekene til å delta mer aktivt i formidlingsarbeidet er det imidlertid behov for.

10. En dialog om strategi og virkemidler bør føres på det nasjonale plan. Her bør også Kommunenes Sentralforbund trekkes inn

Dette medfører ingen spesielle kostnader - men krever et politisk arbeid.

11. SFP går inn for et systematisk arbeid med faglige normer for bibliotekvirksomhet

Medfører ingen spesielle kostnader - men krever et fagpolitisk arbeid.

12. Studietilbudene i Oslo og Tromsø bør styrkes slik at vi får en vesentlig økning i antall bibliotekarer med mastergrad.

Den viktigste økonomiske forutsetningen for en mastergradssatsing er at dagens "marked" for utdanningstjenester faktisk fungerer. "Budsjettverdien" av kandidatene må stå i rimelig samsvar med de produksjonskostnadene lærestedet har. Dette gjelder imidlertid alle utdanninger.

13. Vi ønsker rask framdrift i arbeidet med studietilbud og formelle kvalifikasjoner for bibliotekansatte uten formell bibliotekarutdanning

Medfører moderate kostnader - men krever et fagpolitisk arbeid.

14. SFP går inn for en revisjon og utvidelse av bibliotekstatistikken, slik at vi får dekkende data for alle prioriterte tjenester

Dette arbeidet kan settes i gang innenfor dagens budsjettrammer. Det har faktisk startet allerede - men har lenge stått på stedet hvil. Utvikling og utprøving av nye indikatorer vil kreve en prosjektinnsats av moderat omfang (under 1 mill. kroner).

15. Vi går inn for økt nasjonal og regional støtte til FoU-prosjekter som analyserer sammenhengen mellom bibliotekenes strategier, tiltak og oppnådde resultater

Norske læresteder gir de ansatte stor frihet i valg av forskningsprosjekter. Det betyr i praksis at det må settes av egne midler for å sikre gjennomføring av svært målrettede prosjekter. Tiltak (15) bør derfor defineres som et oppdrag. Det bør løpe over 4-5 år for å bli trukket inn i bibliotekenes planlegging. Det ville trolig være en styrke om de to tyngste FoU-miljøene - Oslo og Tromsø - begge var involvert.

***
ummereringen ble feil - dette er egentlig Søndag kveld 34c. Neste uke (28. august) får nr. 35 - rett og slett.

SK 35b: Fragmentering og fornyelse

Denne artikkelen begrunner de femten (+ 1) bibliotekpolitiske forslagene fra Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk i Norsk bibliotekforening i august 2005.

Et sømløst biblioteksystem

Bibliotekene er både kultur- og kunnskapsinstitusjoner. Deres tjenester spenner fra lesekampanjer for barn til organisering av faglig informasjon for forskere og kunnskapsbedrifter.

I samfunnet er det en økende etterspørsel etter bibliotekarenes spesielle ferdigheter. Framtidas økonomi er kunnskapsbasert. Det betyr at innhenting, tilrettelegging og formidling av kunnskap av alle typer og i alle medier blir en nøkkelfunksjon.

Bibliotekene har tradisjonelt vært delt i grupper med ulike oppgaver: folkebibliotek, skolebibliotek, akademiske bibliotek og spesialbibliotek. I et kunnskapssamfunn som er gjennomsyret av digital teknologi blir skillet mellom disse gruppene mindre viktig enn tidligere.

De ulike bibliotektypene betjener riktignok ulike brukergrupper, men de faglige ressursene og måten de formidles på er langt på vei felles. Det er denne utviklingen som ligger bak visjonen om et sømløst bibliotek.

En samlet bibliotekpolitikk

Dette er også fornuftig i et læringsperspektiv. Barn som er glad i å lese, som utforsker naturen, som morer seg med tall og som utvikler sine egne kreative evner, skaper grunnlaget for morgendagens forskere, nyskapere og kunnskapsarbeidere i kunst, kultur og samfunnsliv. Bibliotekene kan spille en viktig rolle gjennom hele utviklingsprosessen.

Folkebibliotekene er særlig viktige for barn, for ungdom og for mennesker som ønsker å lære mer i voksen eller moden alder, uten å måtte følge faste studieløp. Fagbibliotekene retter seg fortrinnsvis mot studenter, forskere og ansatte i kunnskapsbedrifter. Men det er befolkningen som helhet som er bibliotekets målgruppe.

Vi trenger en samlet bibliotekpolitikk, ikke en isolert politikk for folkebibliotekene alene. Denne politikken bør heller ikke avgrenses til biblioteket som institusjon, men heller betraktes som et ledd i en nasjonal kunnskapspolitikk. Med andre ord: folkebibliotek er kunnskapspolitikk.

Det norske samfunnet blir stadig mer påvirket av verden utenfor Norge. For å hevde seg økonomisk, politisk og kulturelt trenger landet en sterkere og mer samordnet kunnskapspolitikk. Denne politikken må integrere områder som i dag ofte styres av sektorinteresser: kulturpolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk, næringspolitikk og distrikts- og regionpolitikk.

Bruk bibliotekene!

SFP støtter arbeidet med å utvikle en langsiktig nasjonal kunnskapspolitikk. Vi legger vekt på at denne politikken også bør stimulere norske lokalsamfunn til å tenke langsiktig og helhetlig rundt innovasjon, produktivitet og livslang læring rundt om i landet. Vi tror folkebibliotekene kan gi viktige bidrag til lokal kunnskapsutvikling.

Lokal og regional kunnskapsutvikling er en forutsetning for en nasjonal kunnskapspolitikk. Det betyr at folkebibliotekene politisk sett bør betraktes både i et kommunalt, i et regionalt og i et nasjonalt perspektiv. De er mer enn kulturtilbud - de er viktige verktøy for utvikling, læring og kunnskapsproduksjon på alle tre nivåer.

Folkebibliotekene har adgang til store kunnskapsressurser - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har sterke samarbeidsnettverk, gode gjenfinningssystemer, engasjerte formidlere og en sikker plass i lokalsamfunnet.

Vi ønsker å bli brukt - og vi kan brukes langt bredere og mere aktivt enn i dag. Dersom politikere og planleggere ser behovet for kunnskapsutvikling, er de aller fleste folkebibliotek klare til å delta. Det er bare å spørre.

SFP går derfor inn for en aktiv offentlig folkebibliotekpolitikk på regionalt og nasjonalt nivå. Kommunene bør fortsatt være bibliotekenes viktigste forankring og virkeområde. Men dagens store utfordringer - knyttet til digitalisering, internasjonalisering og framveksten av en global kunnskapsøkonomi - kan ikke møtes på lokalplanet alene.

Innovasjonssystemet

Folkebibliotekenes virksomhet har regional og nasjonal betydning. Derfor bør bibliotekutvikling også ivaretas og samordnes på høyere styringsnivåer. Den viktige engelske bibliotekanalysen, Framework for the future (2003), kom til samme konklusjon (min oversettelse):.


Det finnes mange barrierer. Folkebibliotekene i England blir ledet av 149 ulike bibliotekorganisasjoner med i alt 3.500 bibliotekenheter. Det er vanskelig for nasjonale beslutningsorganer å kommunisere med sektoren som en helhet. Lokale innovasjoner blir ikke brakt videre til det nasjonale nivå.
I Norge opplever vi det samme. Bibliotekene er engasjert i en lang rekke spennende og nyskapende utviklingsprosjekter rundt om i landet. Men det skorter på videreføring, spredning og systematisk læring. Alt for mange prosjekter avsluttes med den obligatoriske prosjektrapporten pluss et par foredrag og artikler for bibliotekmiljøet

Alle som har studert sosiale spredningsprosesser vet at dette er utilstrekkelig. Gammel vane er vond å vende, heter det. Slik er det i jordbruket, i næringslivet, i skolen og i helsevesenet. Det samme gjelder i bibliotekene. Det tar lang tid, mange gjentakelser og mye oppmuntring å skifte fra en etablert arbeidsform til en annen.

Bibliotekene står midt oppe i en dyptgripende teknologisk revolusjon - samtidig som samfunnets læringsbehov øker. Men bibliotekenes innovasjonssystem er - som i England - alt for fragmentert.


Denne typen fragmentering står i veien for effektiv spredning av gode praksiser fra en region til en annen. Innenfor lokaladministrasjonen er bibliotekene ofte deler av langt større avdelinger. Framsynte fylker og kommuner er klar over hvilke rolle bibliotekene kan spille innenfor deres store dagsorden. Men andre steder kan de bli oversett og undervurdert.
Kommunene samarbeider i alt for liten grad om bibliotekutvikling. Viktige erfaringer fra ett distrikt blir ikke videreført til andre deler av landet. Dermed kaster prosjektinnsatsen alt for lite av seg. SFP går derfor inn for bred praktisk og økonomisk støtte - på nasjonalt og regionalt nivå - til systematisk spredning av nye teknikker og arbeidsformer i biblioteksektoren.

Tilgang på teknisk utstyr, spesielt i form av datamaskiner, programvare og bredbånd, er en viktig forutsetning for at bibliotekene skal kunne løse nye samfunnsoppgaver. Men utstyret alene er verdiløst hvis ikke personalet får anledning til å bygge opp ny kompetanse. Ofte må det også bygges nye og mer fleksible organisasjonsstrukturer for å få fullt utbytte av teknologien og den individuelle kompetansen.

Denne typen utviklingsoppgaver løses mer effektivt på regionalt og nasjonalt nivå enn innenfor hver enkelt kommune. SFP går derfor inn for en økt satsing på etter- og videreutdanning - og da som ledd i en strategisk plan over 5-10 år for styrking av fagmiljøene.

Kunnskap for alle

Bibliotekene betrakter i utgangspunktet kunnskap som et fellesgode. Alle mennesker bør ideelt sett ha fri og åpen adgang til verdens samlede kunnskapsressurser. Samtidig må de som produserer kunnskap ha mulighet for inntekter og fortjeneste. Men kunnskapsøkonomien bør ikke bli et tungt, monopolistisk system, der kunnskap først og fremst utnyttes som en kilde til profitt.

Interessekampen mellom brukere, produsenter og oppkjøpere er en viktig side av kunnskapspolitikken. Den digitale utviklingen forandrer både bokmarkedet, massemedia og de store systemene for vitenskapelig publisering gjennom faglige tidsskrifter.

I Norge er både forfattere og mediebedrifter godt i stand til å ivareta sine egne interesser. Brukerne - som vanlige lesere, studenter og forskere - er ikke like godt organisert. Derfor er det naturlig at bibliotekene engasjerer seg i kampen for friest mulig tilgang.

Gratis adgang til private ressurser

Mange av kunnskapsressursene må nok være privat eiendom, der adgang forutsetter betaling. Men ressurser som er viktige for mange bør likevel være gratis tilgjengelige for vanlige brukere. Slik er det ved bibliotekene i dag, og slik bør det være i framtidas digitale bibliotek. Det forutsetter at det bygges ut fornuftige statlige ordninger for kompensasjon til produsentene.

Tilgangssystemer som forutsetter at brukerne er nødt til å møte opp på biblioteket er meningsløse i et digitalt samfunn. Norge kan ikke være et elektronisk foregangsland - og samtidig forlange at bibliotekene skal fungere på samme måte som i 1970. Vi må ta utgangspunkt i framtidas normale situasjon: at alle digitale ressurser er umiddelbart tilgjengelig via faste eller trådløse datanett.

SFP ønsker derfor en langsiktig statlig strategi for å gjøre viktige private kunnskapsressurser gratis tilgjengelig over nettet.

Norske tidsskriftartikler

Et aktuelt eksempel er norske tidsskriftartikler. Svært mye av den aktuelle kunnskapen om det norske samfunnet blir skapt og formidlet gjennom artikler i allmenne tidsskrifter. Korte artikler egner seg godt for barn, ungdom og studenter som skal sette seg inn i nytt fagstoff.

Bibliotekene er først og fremst organisert for å formidle bøker. Tidsskriftlitteraturen er det mye vanskeligere å få oversikt over. Leveringen går sakte. Tekstene kan skaffes på papir, men sjelden via nettet.

Dagens elever og studenter kan sjelden vente til papirkopiene ankommer. Skal noe bli brukt, må det leveres med det samme. Det betyr i praksis at den rike norske artikkelproduksjonen i alt for liten grad blir utnyttet.

Et statlig program for digital publisering av viktige tidsskrifter ville flerdoble avkastningen av forfatternes møysommelige arbeid. Siden det antagelig er skoleverket og begynnende studenter som vil være de største brukergruppene, bør tilgangen for sluttbruker være gratis.

Systemer med prissetting kan gi en moderat privatøkonomisk gevinst - kombinert med et stort samfunnsøkonomisk tap. Vi tror at enkle nasjonale fellesløsninger i dette tilfellet er økonomisk mer effektive enn en mangfoldighet av private betalingssystemer. Spørsmålet bør i hvert fall utredes.

Innkjøpsordningen

Dagens innkjøpsordning gir et verdifullt tilskudd til fornyelse og bredde i folkebibliotekenes samlinger. Etter hvert som bibliotekene får større betydning som lærings- og kunnskapsinstitusjoner, bør den norske faglitteraturen vektlegges sterkere enn tidligere. Den nye innkjøpsordningen for fagbøker er et skritt i riktig retning.

Dagens ordning stiller i hovedsak alle folkebibliotek likt, uansett størrelse og lokale behov. Dette har enkelte uheldige konsekvenser. De mindre bibliotekene blir forpliktet til å ta i mot, katalogisere og oppbevare en god del litteratur det ikke er behov for ut fra en bibliotekfaglig vurdering. SFP ønsker derfor en revisjon av mekanismene for fordeling av bøker som tar hensyn til ulike lokale forutsetninger for formidling av litteratur.

Kunnskapsalmenningen

Mye kunnskap er også fritt tilgjengelig. Kunnskapsalmenningen er større enn mange er klar over.

I Norge, og i mange andre land, er de fleste offentlige publikasjoner gratis. Borgerne har jo allerede betalt for dem over skatteseddelen. Ofte er de heller ikke beskyttet av copyright.

Mange kommersielle bedrifter - som Google, ABC startsiden og Yahoo! - er først og fremst kjent for sine gratistjenester. Svært mye nyhetsstoff er også fritt tilgjengelige. Bedriftene skaffer seg inntekter på andre måter, ofte i form av reklame. Google bruker også sin enestående status til å selge sin programvare til bruk på private intranett.

Verdens største leksikon

Mange forfattere og andre innholdsprodusenter er mer interessert i å bli lest enn å bli betalt. Det gjelder de aller fleste vitenskapelige forfattere, det gjelder de aller fleste som skriver for frivillige organisasjoner, og det gjelder de mange som rett og slett vil gi sitt personlige bidrag til verdens felles kunnskapskapital. Det beste eksempelet på hva som er mulig i en slik gaveøkonomi er det enestående leksikalske verket Wikipedia.

Wikipedia er basert på omfattende frivillig innsats. Wikipedia er ikke bare et nettsted - det er et nettbasert samfunn med en levende dugnadskultur. Dugnadsprinsippet er verkets store styrke. Det staten bør bidra med er altså ikke lønn til forfatterne, men moralsk og praktisk støtte til at verket blir bedre kjent og mere brukt.

Bruken av gratis ressurser blir ofte hemmet av usikkerhet. De potensielle brukerne vet ikke om de kan stole på de opplysningene de finner. Vi trenger en form for forbrukerinformasjon - altså kvalitetsvurderinger vi kan stole på. Denne oppgaven kan delvis løses av miljøene selv, ved at Wikipedia-lesere vurderer eller "stemmer over" artikler de leser.

Men fra et faglig perspektiv er ikke slike heldemokratiske vurderinger helt betryggende. Noen vurderinger bør gjennomføres av fagfolk som bruker en eksplisitt og systematisk metodikk - slik norge.no vurderer offentlige nettsteder. En løpende kvalitetsvurdering er ikke vitenskapelig meritererende - og må derfor finansieres uavhengig av bevilgningene til forskning.

Det er ingen stor oppgave å kvalitetsvurdere Wikipedia. Vi har tatt med dette eksempelet for å vise at viktige og nyttige oppgaver i tilknytning til den frivillige virksomheten kan kreve en viss offentlig innsats - slik at produktet av det frivillige arbeidet blir tatt i bruk.

Open Access

I den vitenskapelige verden har det vokst fram en slagkraftig bevegelse for fri tilgang blant forskere og akademiske institusjoner. Kampen for Open Access fører til at den vitenskapelige kunnskapsproduksjon i økende grad blir gratis tilgjengelig. Samtidig legges det stadig større vekt på formidling av faglige resultater til almennheten.

SFP ønsker at norske myndigheter støtter opp om alle tiltak som kan bidra til Open Access. Som representanter for folkebibliotekene er vi særlig opptatt av at den brede formidlingen av fagstoff til folk flest prioriteres høyt. Slik formidlingsvirksomhet bør slå positivt ut i budsjettmodellene.

Stoffet bør være gratis, godt tilrettelagt, lett å finne og aktivt markedsført. Sist, men ikke minst: folkebibliotekene bør framheves som en viktig kanal for denne typen kunnskapsutvikling.

En nasjonal bibliotekdialog

Folkebibliotekene er offentlige institusjoner og har i utgangspunktet en sosial målsetting. Bibliotekene betales av det offentlige for å løse oppgaver som er viktige for fellesskapet. Men hvilke konkrete oppgaver bibliotekene skal ivareta i framtida, er ikke like selvsagt som for ti eller tjue år siden.

SFP har mange ideer om hva bibliotekene kan gjøre i årene framover. Men bibliotekets nye rolle kan åpenbart ikke bestemmes av bibliotekmiljøet selv. Det ville heller ikke være særlig lurt av myndighetene å pålegge bibliotekene et nytt sett med oppgaver - uten å ta hensyn til bibliotekmiljøets synspunkter.

I arbeidslivet legger bedriftene vekt på å utvikle visjoner og en felles bedriftskultur. I folkebibliotekene vil et nytt samfunnsmandat få størst slagkraft hvis det springer ut av en dialog.

I offentlig forvaltning snakker man om styringsdialoger. Skoler, sykehus og universiteter har fått større selvstendighet enn tidligere. De må forholde seg til noen brede rammer, men kan velge ulike tilpasninger og løsninger innenfor rammene. Den offentlige styringen skjer imidlertid ikke bare gjennom formelle rammeverk som budsjettrammer og resultatbaserte finansieringssystemer.

De overordnede organene har gitt fra seg mye av instruksjonsmyndigheten, men de er fortsatt interessert i å vurdere resultater, drøfte strategier og formidle synspunkter på hvilke oppgaver virksomheten bør prioritere. Dette skjer ofte gjennom en årlig styringsdialog. Styringsdialogen har samme funksjon for kollektive aktører som medarbeidersamtalen for den enkelte arbeidstaker.

I den grad styringsdialoger brukes i biblioteksektoren, skjer dette innenfor hver enkelt kommune eller fylkeskommune. Det er her bibliotekenes eiere befinner seg. Vi tror imidlertid en dialog om strategi og virkemidler også bør føres på det nasjonale plan, selv om det ikke dreier seg om styringsdialoger i formell forstand.

Hvordan slike samtaler best kan organiseres og gjennomføres trenger også en åpen drøfting. Vi tror en bibliotekdialog (om folkebibliotekene) på nasjonalt nivå i hvert fall bør involvere Kommunenes Sentralforbund, Kollegiet av fylkesbiblioteksjefer og Norsk Bibliotekforening. Det er i imidlertid helt nødvendig at dialogformen blir bevart, med en åpenhjertet og frimodig utveksling av ønsker og vurderinger.

Utdanning og faglige normer

I 1945 startet en førtiårig vekst- og utbyggingsfase for norske folkebibliotek. Veksten var særlig sterk på første halvdel av 70-tallet (se graf). Etter 1985 har feltet vært mer preget av strukturelle endringer. Mange av de minste filialene (utlånsstasjonene) har blitt lagt ned. Etter 1995 har det samlede utlånet pr. innbygger vært nokså stabilt, men etterspørselen skifter over mot nye medier. Bokutlånet nådde en topp i 1990.

Brukerne har blitt mer sammensatte. Når befolkningen jevnt over får høyere kompetanse, stiller de også høyere krav til bibliotekets tjenester. Den vanlige treårige bibliotekutdanningen innebærer at personalet befinner på samme utdanningsnivå som den typiske bibliotekbruker.

Mer enn halvparten av alle ungdommer tar nå høyere utdanning, og studentene utgjør nærmere fem prosent av hele den norske befolkningen. Mange av dem bruker folkebibliotekene som sine studiebibliotek i nærmiljøet. Det samme gjelder voksne som skifter yrkeskarriere midt i livet - og alle andre som satser på livslang læring. Kunnskapssamfunnet forutsetter en lærende befolkning.

Bibliotekene betyr mye for opplæring og integrasjon av flyktninger og innvandrere. Slike oppgaver stiller nye krav til samlingene, til det tekniske utstyret og til personalets kompetanse.

For å yte gode tjenester til de nye brukergruppene trenger bibliotekene og yrkesutøverne å styrke sine faglige forutsetninger. SFP går derfor inn for et systematisk arbeid med faglige normer for bibliotekvirksomhet, etter mønster av Storbritannia og USA og med forankring i IFLAs og UNESCOs arbeid på dette feltet.

Det bør gå sammen med en styrking av studietilbudene i Oslo og Tromsø, slik at vi får en vesentlig økning i antall bibliotekarer med mastergrad.

SFP ønsker også rask framdrift i arbeidet med studietilbud og formelle kvalifikasjoner for bibliotekansatte uten formell bibliotekarutdanning. I dag har omtrent halvparten av folkebibliotekenes personale andre typer utdanning. Framtidas bibliotek vil få stadig færre rutineoppgaver. De vil ha behov for ansatte med høy teknisk og sosial kompetanse i alle stillingskategorier.

Statistikk og forskning

Dagens bibliotekstatistikk kan virke omfangsrik. Ved nærmere gransking viser det seg at den gir et svært begrenset bilde av bibliotekenes virksomhet og sosiale betydning. Det eneste resultatet som blir nøye målt, er i grunnen utlånet. Andre tjenester i og utenfor biblioteket er knapt synlige i statistikken.

Dette betyr at KOSTRA foreløpig ikke egner seg som vurderings- og styringsinstrument. SFP går derfor inn for en revisjon og utvidelse av bibliotekstatistikken, slik at vi får dekkende data for alle prioriterte tjenester.

Vi ønsker også en langt grundigere analyse av tallmaterialet hos ABM-utvikling, i et langsiktig perspektiv. Kombinasjonen av massiv innsamling og overfladisk analyse innebærer en unødvendig sløsing med ressurser.

Den løpende statistikken er en hovedkilde for strategisk planlegging. Målrettet forskning er en annen. I løpet av det siste tiåret har det norske bibliotekmiljøet styrket sin forskningskapasitet vesentlig.

SFP går inn for økt nasjonal og regional støtte til FoU-prosjekter som styrker bibliotekenes evne til å planlegge. Vi tenker spesielt på prosjekter som analyserer sammenhengen mellom bibliotekenes strategier, tiltak og oppnådde resultater.

Ressurser


 1. Biblioteksjefkonferanse for Buskerud, Telemark og Vestfold, juni 2004. Fyldig referat fra "Vestviken" der mange av punktene i "Fragmentering og fornyelse" ble diskutert.
 2. Folkebibliotektenesta. IFLA/UNESCOs retningslinjer for utvikling. Oslo: ABM-utvikling, 2002. - 140 s. (=IFLA Publikasjonar 97). Viktig og grundig konsensusdokument.
 3. Framework for the future: Libraries, Learning and Information in the Next Decade (2003). Sentral britisk strategianalyse for det engelske Department for culture, media and sports.
 4. Høivik, Tord . En styrket profesjon? Bibliotekarer og bibliotekfag i kunnskapssamfunnet
 5. - Stikk innom du også! Tre scenarier 2020
 6. - Visjon eller misjon? Folkebiblioteket i senkapitalismen. Rapport fra den svenske folkebibliotekdebatten.
 7. NBFs strategidebatt og bidrag til BibliotekutredningaNummereringen ble feil - dette er egentlig Søndag kveld 34b.
Neste uke (28. august) får nr. 35 - rett og slett.

onsdag, august 17, 2005

Hva skal vi med IFLA?

Denne teksten ble opprinnelig publisert palmesøndag på SFPs nettsted, som Søndag kveld 12, 2005. Siden den er aktualisert av kongressen denne uka, legger jeg den også her på Plinius.

Reform og innovasjon

IFLA er - i likhet med FN - både en nødvendig og en frustrerende organisasjon. IFLAs gode, hyggelige, spennende og interessante sider skrives og snakkes det mye om. Organisasjonens behov for reform og innovasjon er det færre som tar opp - i hvert fall i for åpen scene.

Alle store organisasjoner har tendenser til "seg-selv-nok-het": det skjer så mye innenfor systemet at signalene fra verden utenfor ikke blir hørt. Siden IFLA samtidig er en viktig forkjemper for ytringsfrihet, er den heldigvis programforpliktet til å lytte - spesielt hvis man tar opp kritiske spørsmål med et ønske om forbedring.

Møte i maurtua

Sissel Nilsen er medlem av IFLAs Governing Board - altså det øverste styringsorganet mellom konferansene - og har gjennom årene gjort en stor faglig og politisk innsats. Sissel har også nettopp skrevet to artikler som oppmuntrer til norsk deltakelse på IFLA i sommer - en i Bibliotekforum og en i Bibliotekaren. Begge kom i marsnumrene.

Jeg støtter Sissels oppfordring fullt ut. Jeg har vært med på to konferanser - i Beijing og Berlin - og har hatt stor glede av å oppleve det sydende og mangfoldige livet i denne bibliotekarmaurtua. Samtidig ønsker jeg at Oslo-konferansen, gjennom sterk norsk og nordisk deltakelse, kan bidra til å utvikle IFLA som organisasjon.

Byråkrati og reform

Det krever imidlertid et politisk perspektiv - i tillegg til de rike sosiale og faglige opplevelsene som IFLA er full av. I IFLA-kretser regnes de nordiske landene som pådrivere for reform. Og både den nåværende og den påtroppende presidenten, henholdsvis Kay Raseroka fra Botswana og Alex Byrne fra Australia, oppfattes som reformorienterte.

Jeg har opplevd IFLA som en tung, uoversiktlig og byråkratisk organisasjon, der det er svært vanskelig for mindre bibliotek og for enkeltpersoner uten tunge organisasjoner i ryggen å påvirke de grunnleggende strukturene og de sentrale beslutningsprosessene.

Jeg sier ikke dette som frustrert privatperson, men som sosiolog og organisasjonslærer for bibliotekarer. Drivkraften er nysgjerrighet. Menneskene i IFLA-systemet kan være hyggelige nok - det er mekanismene som holder svært mange vanlige bibliotekarer på avstand. Hvorfor blir det sånn?

Reiselyst og overskudd

La oss se på en sentral komponent: at disse gigantiske konferansene holdes hvert eneste år, mens andre profesjoner klarer seg fint med møter hvert annet, hvert tredje eller hvert fjerde år.
"Mange spør om det virkelig er nødvendig å arrangere disse store kongressene hvert år", sier Sissel. - "Selv har jeg vært med på å reise spørsmålet i hovedstyret, men har etter hvert funnet meg i at de fleste medlemsland ønsker årlige konferanser. Særlig markert har dette vært fra land i Asia, Afrika og Latin-Amerika og fra Øst- og Søreuropa.

Mange uttaler at hvis de skal få reise utenlands, så må anledningen være en stor internasjonal konferanse. Etter hvert som IFLA-kongressene har utviklet seg, betyr inntektene fra kongressen og utstillingene også mye for IFLAs økonomi."

Dette betyr i klartekst:

Årlige verdenskongresser er ikke nødvendige av faglige grunner. De forekommer nesten ikke for andre profesjoner. Det er deltakere fra "ikke-rike" land som ønsker årlige kongresser. Da får de lettere støtte til å reise utenlands. IFLA har blitt avhengig av overskuddet fra kongressene. Organisasjonen har malt seg inn i et hjørne.

Interesser og vedtak

Jeg tror denne analysen kan tas et par skritt videre. De som sitter i beslutningsorganene, velges normalt for fire år av gangen. Deltakelse på IFLA koster - med reise og opphold - fort vekk femten tusen kroner. De som velges, må altså, på en eller annen måte, disponere minst seksti tusen kroner til IFLA-arbeid gjennom perioden.

De aller fleste beslutningstakere på IFLA må derfor ha sterke organisasjoner i ryggen. Og det må være disse "faste" deltakerne - fra land i sør og øst - som står bak ønsket om årlige møter. Det er jo i praksis de som sitter i beslutningsorganene.

Det er neppe slik at vanlige bibliotekarer verden over ønsker årlige konferanser. Det er den faste kjernen som gjerne vil ha reisemuligheter hvert eneste år, i stedet for hvert annet eller hvert tredje. Ønsket er høyst menneskelig og fullt forståelig - men det samsvarer ikke med den jevne bibliotekars interesser.

Når de faste deltakerne ønsker årlige IFLA-møter, kan det ikke skyldes en mangel på internasjonale bibliotekmøter i og for seg. Verden flommer over av faglige møter og konferanser - ikke minst fordi slike konferanser kan gi arrangørene et behagelig overskudd. Vi sier ikke nei takk til Krim eller Kreta hvis arbeidsgiveren betaler. Men det er sikkert lettere å få tilskudd som fast komitemedlem.

På stedet hvil?

I sum bidrar "årligheten", vil jeg tro, til å sementere maktforholdene i organisasjonen. Den blir langsom, topptung og lite endringsvillig - som også FN eller UD er det. Nordiske representanter har stilt spørsmål, men flertallet av de som er innenfor ønsker noe annet. Må vi da belage oss på årlige møter for all framtid?

Jeg kan vanskelig tenke meg en medlemsrevolusjon. Ta folkebibliotekene. IFLAs seksjon for folkebibliotek har ca. tre hundre medlemmer. Det finnes mange titusener av folkebibliotek i verden. Men disse vil neppe melde seg inn og overta styringen - de oppfatter ikke IFLA som nær nok og relevant nok.

Langsomme revolusjoner

Derimot skjer det en langsom revolusjon utenfor IFLA. Den er teknologisk av natur, og skaper muligheter for tett og tillitsfullt samarbeid utenfor de gamle organisasjonsapparatene. Kommunikasjonsteknologien sprer seg med stor kraft - ikke bare i det Vesten, men i hele verden.

I dag er det USA som har flest internettbrukere - om noen få år vil det være Kina. Epost og blogger gir det tekniske grunnlaget for samarbeid - og en rekke globale grupper har tatt dem i bruk. Jevnlig kontakt fører til varige relasjoner. Varige relasjoner skaper faste nettverk. Faste nettverk utvikler prosjekter og politiske strategier.

De gamle organisasjonene må tilpasse seg eller bli marginalisert. På to år skjer det mindre enn man tror, sier Bill Gates - men på ti år skjer det mer enn vi forventer.

Jeg gleder meg til Oslokongressen - og håper mange fra SFP vil delta. Også med konstruktiv kritikk. Ingen har vondt av litt rød pepper. La oss så møtes igjen om ti år for å se om Mr. Gates har rett.

Ask, 20. mars 2005

tirsdag, august 16, 2005

Folkebibliotek på IFLA

En global profesjon

Bibliotekaryrket er en global profesjon. I verden som helhet finnes det kanskje sju hundre tusen bibliotekarer. Denne uka er to tusen fem hundre av dem samlet til IFLA-kongress i Oslo. Selv om de kler seg forskjellig, ter seg forskjellig og snakker mange ulike språk, er det lett å kjenne dem igjen.

Bibliotekarene verden over har i utpreget grad en felles profesjonell væremåte og kultur. Yrket er universalistisk. Kunnskapene og ferdighetene, bekymringene og ambisjonene er de samme fra Tromsø til Tananarivo.

Dette internasjonale fellesskapet er IFLAs viktigste kapital. Det er det tette faglige samholdet som skaper legitimitet og som gjør at IFLA kan snakke med myndighet i store politiske fora. IFLA er en global stemme for utvikling, demokrati, likestilling og ytringsfrihet.

Samtidig kan IFLA som organisasjon minne om en ekte grande dame: langsom, ærverdig og noe stivbent i sin framferd. IFLA beveger seg framover, men det går ikke spesielt fort. Hun er definitivt ingen freidig nordisk utforjente og heller ingen yndefull femme fatale.

Organisasjonen er stor, uoversiktlig og ikke spesielt forførerisk når man prøver å nærme seg utenfra. Damen sitter på sitt glassberg og lar frierne streve med å finne fotfeste.

Jeg er for gammel til å klatre på glassvegger, men kan jo studere dem på avstand. For en sosiolog er det naturlig å se på rekrutteringen til en organisasjon som IFLA. Hvem er det som blir medlemmer, hvem deltar på konferansene, hvem sitter i komiteene og hvem styrer egentlig hele sulamitten? I organisasjonssosiologien vil vi også spørre: hvordan virker rekrutteringen inn på organisasjonens kultur, arbeidsform og langsiktige strategi?

Tyve prosent i Berlin

Dette er store spørsmål - men vi kan jo begynne i det små. I Berlin, i 2003, la jeg merke til at folkebibliotekene virket svakt representert på konferansen. Jeg foretok en liten telling, og fant at bare tjue prosent av deltakerne kom fra folkebiblioteksektoren, mot 67 prosent fra fagbibliotek i vid forstand og 12 prosent fra andre miljøer, f.eks. bibliotekforeninger, direktorater, leverandører, osv.

Dessuten viste det seg at bibliotekarer fra skolebibliotek og fra de mindre folkebibliotekene - det vil si fra steder med mindre enn hundre tusen innbyggere - i svært liten grad deltok på konferansen.

Vi har ingen god global statistikk som viser hvordan bibliotekarene verden over er fordelt på ulike bibliotektyper. Men vi har ganske gode europeiske data fra 1998. De forteller at Europas bibliiotekansatte er fordelt slik:

 • folkebibliotek - 45 %
 • læringsbibliotek - 33 %
 • hvorav universitets og høgskolebibliotek står for 17 %
 • og skolebibliotekene 16 %
 • spesialbibliotek - 17 %
 • nasjonalbibliotek - 4 %
 • andre - 2 %
Dersom ca. ti prosent av deltakerne kommer fra miljøer (litt) utenfor de operative bibliotekene, burde altså folkebibliotekene ha ca. førti prosent av delegatene. I Berlin hadde de bare halvparten så mange.

Island og Kroatia på topp

Denne lave deltakelsen er like markant her i Oslo. Jeg holder meg nå til Europa - og tar med de tolv landene som hadde minst tyve registrerte deltakere den 25. juli 2005. Prosenten angir folkebibliotekandelen:

43 %: Iceland: 23 deltakere - 10 fra folkebibliotek
42 %: Croatia: 24 - 10
27 %: Sweden: 216 - 59
23 %: Norway: 196 - 45
20 %: Danmark: 87 - 17
17 %: Italy: 23 - 4
10 %: Finland: 99 - 10
10 %: Netherlands: 51 - 5
7 %: Germany: 84 - 6
7 %: Spain: 43 - 3
6 %: France: 90 - 5
4 %: United Kingdom: 130 - 5
Disse landene hadde under ett en deltakelse fra folkebibliotek på sytten prosent. Tallene er ikke grundig kontrollert, slik at det kan være enkelte feilkodinger. Men tendensen er likevel klar: i forhold til sin betydning burde folkebibliotekene mer enn doblet sitt deltakerantall. Bare Island og Kroatia hadde delegasjoner som kan kalles "representative" for folkebiblioteksektoren.

I Norge er fylkesbibliotekene - med 19 deltakere - tatt med blant de 45, siden de i praksis fungerer som en integrert del av folkebibliotekenes samlinger og tjenester.

Naturlov eller utviklingsoppgave?

Må det være slik? Eller kan folkebibliotekene bringes sterkere inn i IFLAs løpende virksomhet?

Ubalansen mellom biblioteksektorer er liten i forhold til ubalansen mellom land og regioner. Tall gjengitt på Pliny viser at den vestlige verden - med mindre enn 20 prosent av verdens befolkning - har mer enn 80 prosent av delegatene til IFLA.

Men jeg tror en styrking av folkebibliotekene også vil komme "den ikke-vestlige verden" til gode. Skal IFLA bli mer representativ, må organisasjonen bli mindre byråkratisk, mindre pengekrevende og mer åpen for personer og organisasjoner uten tunge støttespillere i bakhånd.

IFLA-president Kay Raseroka (Botswana, 2003-2005) ønsket reform. Hennes etterfølger, Alex Byrne fra Australia, står for det samme. De har skrevet IFLA' s three pillars. i fellesskap.

Digitaliseringen av IFLANET var og er et positivt tiltak. Hva med litt leservennlig informasjonsarkitektur og forførerisk visuell design i tillegg?

La grande dame er ikke dum - men hun har, som tante Sofie, en tendens til å høre det hun vil høre. Hundre mennesker på rad i en sal gir sjelden en effektiv dialog.

Hva med en frimodig blogg eller to? Noen åpne debatter om IFLAs strategi på nettet? Ytringsfrihet i praksis?

lørdag, august 13, 2005

SK 33: Globalt og digitalt

Profesjonene i kunnskapssamfunnet

Det moderne kunnskapssamfunnet er gjennomsyret av profesjoner. Det ligger i sakens natur. Kunnskap krever spesialisering: den samlede kunnskap må deles opp i passe store biter og fordeles på ulike yrker.

I de gode, gamle dager var de fleste yrker praktiske: bonde, fisker, smed og snekker. Bare en håndfull arbeidsoppgaver krevde teoretisk kunnskap og langvarige studier. Legen, presten, juristen og apotekeren hørte til den sosiale eliten.

I dag tar flertallet av ungdomskullene høyere utdanning. Nye profesjoner dukker opp som paddehatter. Alle ønsker rang og anerkjennelse. Alle bygger ut sitt eget praksisfelt. Alle vil være viktige.

Og alle er viktige. Kunnskapsøkonomien er produktiv fordi den er kompleks. I et komplekst samfunn, må mange ting fungere for at helheten skal fungere. Alle profesjoner bidrar med nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Samtidig mister profesjonene sin elitestatus. Når de fleste arbeidstakere har høyere utdanning, skiller de seg ikke ut fra folk flest. Eliter trenger underklasser de kan overgå.

Når kunnskapsarbeiderne er i flertall, blir deres arbeidssituasjon og levekår normen og ikke unntaket. Etter den store klassereisen reiser jo de fleste på første klasse. Da er den ikke lenger fullt så eksklusiv.
Vi kan også si det slik: profesjonene er unike, men ikke spesielle. Hver profesjon har sine særegne kunnskaper, men ingen av dem kan kreve spesialbehandling.

Hver profesjon utvikler gjerne en diskurs der akkurat deres fag plasseres i samfunnets sentrum. Læreren former Norges framtid. Arkitekten styrer miljøet. Legen hersker over liv og død. Arkivaren ivaretar evigheten.

Men i utgangspunktet er alle like viktige. Leger og lærere, arkitekter og arkivarer, bioingeniører og bibliotekarer er nødvendige deler av den norske samfunnsformasjonen.

Et nytt mandat?

Overfarten går fra industri til kunnskap. Bibliotekarene er unike. men ikke spesielle. Vi er alle i samme båt. Bibliotekarenes oppgave er å mestre en krevende reise over havet.

De store utfordringene er de samme for alle profesjoner. Vi kan lære mye av å se på hva som skjer i arkivene, museene, skolene, bokhandlene og forlagene. Og i mange andre praksisfelt. Tidsskrifter som First Monday og Wired* kan gi oss bredere horisonter. Men de konkrete svarene må springe ut av bibliotekfeltets særegne oppgaver innenfor arbeidsdelingen.

* Wired startet som spenstig kommentar- og livsstilsmagasin for digitale nerder, prøvde seg et par år som korrekt og kjedelig teknokommersiell glossy for folk med jakke og slips, men er nå tilbake i sitt gamle spor. Bruce Sterling er fast spaltist - og det var her Negroponte skrev Being digital.

Mange spør etter et nytt samfunnsmandat. Hva ønsker det norske samfunn at bibliotekene skal bidra med i kunnskapssamfunnet? Noen vil ha en forlengelse av dagens mandat - andre ber om et nytt og spennende oppdrag. Selvsagt med de grunnleggende verdiene i behold.

Men hvor skal innholdet i mandatet komme fra? Hvilke verdier er grunnleggende og hvilke trenger fornyelse? Hvem vet nok om bibliotek og samfunnsutvikling til å formulere det nye oppdraget? Hvor skjer den strategiske nytenkningen? Hvordan blir resultatene formidlet til bibliotekmiljøet?

Jeg tror at endringene i praksisfeltet er i ferd med å bli så store at bibliotekfaget - og forståelsen av biblioteket som institusjon - må belyses fra bunnen av. Det er bibliotek-Norge som må utforme det mandatet vi ønsker å følge. Da trenger vi først og fremst åpne og dristige samtaler om bibliotekenes framtid.

Prøveballonger og taktiske utspill har ingen hensikt. Jeg tror mer på å snakke rett ut om viktige og vanskelige spørsmål. Det betyr å ta ytringsfriheten på alvor - ved å ta den i bruk.

Samtidig må debatten organiseres. Miljøet er preget av mange kanaler for innspill - dels på papir og dels digitalt. For at den offentlige samtalen skal fungere, må partene lese og diskutere med hverandre.

En god debatt er som en retorte, der ulike synspunkter syder og koker i tett innbyrdes kontakt. Hvis karet er åpent, fylles rommet med røyk og damp og duft av svovel. Men hvis retorten er lukket, sier alkjemistene, og vi koker lenge nok, da begynner stoffene å reagere med hverandre.

Mystiske prosesser finner sted. Kanskje oppstår det pure gull. Eller kvintessensen - quinta essentia - det femte element!

Vi trenger altså regissører som kan sette meninger og innlegg i sammenheng. Blir retorten gloheit, må den kjøles litt ned. Blir temperaturen for lav, gjelder det å skru opp gassen.

Globale innspill

Siden det er IFLA-tid, kan vi jo se på hva IFLA-miljøet har å legge i retorten. Jeg tar mine eksempler fra Bergen, der tre sterke IFLA-seksjoner - Management & Marketing, Public Libraries og Library Theory and Research - arrangerte et satellittmøte 9.-11. august.

Temaet var høyst jordnært: Management, marketing, evaluation and promotion of library services, based on statistics, analyses and evaluation in your own library. Hensikten var (min oversettelse):

 • å samle praktikere fra ulike typer bibliotek, forskere og biblioteklærere - for å diskutere forskningsmetoder, -strategier, datainnsamling, evaluering, resultatmåling og "beste praksis"-strategier
 • å forbedre metodene for evaluering og analyse av bibliotekvirksomhet i ulike typer bibliotek
 • å oppmuntre til stadig forbedring av bibliotekenes tjenester, ved å bruke analyse, resultatmåling, beste praksis, osv. for å lede og profilere bibliotekenes tjenester
 • å utveksle internasjonale erfaringer om disse spørsmålene

Trine Kolderup Flaten, Ragnar Audunson og Torny Kjekstad var de hovedansvarlige fra norsk side. Konferansen samlet godt over femti deltakere som presenterte nærmere 40 papers. En rekke av disse ga solide bidrag til problemstillingene ovenfor.

Geografiske informasjonssystemer

En viktig ny trend er fysisk kartlegging av bibliotekbruk, ofte med kopling til geografiske informasjonssystemer (GIS) . Det mest avanserte systemet kom fra Florida State University, der prosjektet GeoLib tilbyr et geografisk orientert analyseverktøy.

Public Library Geographic Database (PLGDB) inneholder koordinatene til alle 16 tusen folkebibliotek i USA, sammen med demografiske variable fra folketellinger (US Census) og data om bibliotekbruk fra National Center for Educational Statistics (NCES). Hele prosjektet er støttet av det amerikanske "ABM": Institute of Museum and Library Services. Prosjektlederen Christie Koontz er en ressursperson det er verdt å merke seg.

GeoLib er heller ingen ensom svale. Folkebiblioteket i Fresnes utenfor Paris bygger opp et geografisk informasjonssystem - s’inspirant des voies ouvertes par Christie Koontz. I Fresnes kan bibliotekarene se de geografiske "hullene" i bibliotekets dekning, slik at nye tiltak kan rettes inn mot områder og grupper som i liten grad har tatt biblioteket i bruk. Se sammendrag fra Thierry Giappiconi. Det var også store og spennende geografibaserte prosjekter fra Valencia i Spania og Montreal i Canada.

Norge har så pass gode statistikk- og GIS-systemer, at det burde være mulig å utvikle noe liknende her uten å brekke nakken. Jeg våger i hvert fall å anbefale et lite forprosjekt til de som måtte være interessert: ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket, JBI - eller kanskje fylkesbibliotekenes fellesfylking?

Det romlige perspektivet (spatial analysis) er ikke begrenset til verden utenfor biblioteket. Det begynner å komme detaljerte, romlige studier av brukeratferd innenfor bibliotekets fire vegger. Vi kan lære mye nytt ved å se på hvordan brukerne beveger seg gjennom det fysiske biblioteket: hva de kutter ut, hvor de stopper opp, hvor de samler seg - og hva de gjør på hvert enkelt område.

Arkitektene spår - men det er de besøkende som rår. Å eksperimentere med det fysiske rommet er et morsomt og spennende arbeidsfelt for alle publikumsinstitusjoner. På dette feltet har de fremste museumsmiljøene - med sine visitor studies - antagelig kommet lenger enn bibliotekene.

Ideologi og empiri

I et bredere perspektiv forteller Bergensforedragene at bibliotekene begynner å ta til seg en mer moderne organisasjons- og ledelseskultur. Systematikk, strategi, empiri og åpenhet er viktigere enn tidligere.

I den postmoderne verden finnes det ingen fakta - bare tolkninger. Objektivitet er en illusjon. Men det betyr ikke at bibliotekvesenet kan forme verden helt etter sitt eget hode. Samtalene om bibliotek handler både om ideelle verdier og om materielle betingelser.

Dersom vi hovedsaklig tar hensyn til verdiene, fører vi en ideologisk preget diskurs. Dersom vi hovedsaklig ser på empirien, havner vi i nærsynte og prinsippløse forvaltningsdiskusjonrer same procedure as last year.

De gode utviklingssamtalene springer ut av spenningen og samspillet mellom verdier og empiri, uten at den ene siden overkjører den andre. Med andre ord: ta verdiene på alvor - samtidig som du ser den materielle verden i hvitøyet. Virkeligheten er sosialt konstruert, men den er ikke en helt tilfeldig konstruksjon.

Når tuniseren Ksibi Ahmed, professor ved Institut Superieur de Documentation ved universitetet i Manouba, kritiserer indikatorene til International Telecommunications Union (ITU), bruker han en presis faglig tilnærming til noen grunnleggende Nord-Sør-spørsmål.
Paperet hans heter:

Statistical indicators on reading and literacy for "Information Society" versus the "technisist" indices of ITU.

Problemet er: ITU har laget indikatorer for digital tilgang - Digital Access Index (DAI) - som legger all vekt på teknisk tilgang og infrastruktur. Den sosial dimensjonen forsvinner. Utstyr er bare en nødvendig forutsetning - ikke saken selv. Vi må spørre: hva blir brukt, hvordan blir det brukt, og hva skal til for sosialt meningsfull bruk?

Tunis er som Norge: statistikk er politikk. Ksibi har fortalt meg hvordan indikatorvalget påvirker tunesisk informasjonspolitikk. Det blir en sterk fokusering på utstyr - kostbart utstyr - som importeres fra utlandet. Når utstyret er på plass, forsvinner. Den faktiske bruken er politisk uinteressant - siden den ikke registrweresfinnes på indikatorlisten eller inngår i ITUs dagsorden.

Resultatbasert praksis

En tredje trend er den økte vekten som nå blir lagt på empirisk begrunnet planlegging. Over hele verden stilles det krav til utviklingsarbeid. Det gjelder forøvrig alle kunnskapsbaserte profesjoner. Ingen av dem kan hvile på sine faglige laurbær.

De som bruker laurbærblad i lapskausen - det gjør jeg - vet forøvrig at bladene passer bedre på kjøkkenet enn i senga. De er harde, kantete og utstyrt med mange små pigger.

Bibliotekenes eiere krever at bibliotekarene skal bruke sin kunnskap til å utvikle seg selv og sine organisasjoner. De bruker det snille ordet læring. Ingen kan kritisere fenomener som livslang læring og lærende organisasjoner.

Men med læring mener eierne både kompetanseheving - og forandring, rasjonalisering, effektivisering og omstilling. Nye kunnskaper skal omsettes i nye arbeidsformer.

En viktig modell for læring kan beskrives slik:

 1. planlegg tiltak
 2. gjennomfør tiltak
 3. observer det som skjer
 4. tolk observasjonene
 5. juster planene

Det spesielle med denne modellen er vektleggingen av observasjon og tolkning. Det er ikke nok å lage detaljerte planer. Det er viktigere å undersøke i hvilken grad målsettingene blir realisert. Med andre ord: ikke la deg styre av planer, men av resultater.

Dette likner på forskning. Det er lett å lage planer (eller hypoteser) - for de ligger under vår kontroll. Det er krevende å forholde seg til resultater (eller observasjoner) - for de oppstår utenfor vår kontroll.

På engelsk snakker man ofte om evidence-based librarianship. På norsk kan vi gjerne kalle det reultatbasert praksis. Verden er gjenstridig: det er resultatene vi lærer av.

Det sterkeste fagmiljøet innenfor europeisk bibliotekstatistikk er knyttet til bibliotekutdanningen ved University of Loughborough. Direktøren for LISU, Eric Davies, holdt et bredt og engasjert foredrag om resultatbasert planlegging:

Taking A Measured Approach to Library Management: Performance Evidence Applications and Culture.

En rekke andre papers fra Bergen bekreftet denne trenden. I den nye organisasjonskulturen blir det lagt stor vekt på å hente inn relevante empiriske data som støtte for avgjørelser og planer. Både kvantitative og kvalitative data er aktuelle - Bob Usherwoods arbeid med social audits er et godt eksempel på det siste.

Som statistikklærer gjennom 42 år (jepp! - startet i 1963) har jeg alltid strevd med å få studentene til å forstå at statistikk dreier seg om å resonnere og argumentere - ved hjelp av tall. Det er begrepene og modellene som er viktig - ikke tall og formler i og for seg.

I Bergen holdt Ulla Wimmer, fra Kompetenznetzwerk für Bibliotheken beim Deutschen Bibliotheksverband e.V, et glimrende foredrag om dette. Hun la vekt på at statistisk analyse i biblioteksammenheng er like politisk som den er teknisk.

Ulike parter forhandler om hvilke størrelser som er viktige (utlån? besøk? tid? kvalitet?) , om hvordan de skal måles (valg av indikatorer) og om hvordan resultatene skal tolkes. Dersom grasrota - de som produserer tjenestene - ikke tas med i de statistiske forhandlingene, blir resultatet ofte skjevt.

Indikatorer er styrings- og læringsverktøy. Men indikatorer som virker overbevisende på ledelsesnivå, kan lett bli misvisende eller meningsløse på det operative nivået. Fornuftig bruk av ny empiri krever et løpende samspill mellom operativ forståelse, indikatorer og overordnede målsettinger. Kall det gjerne forhandlinger. Virkeligheten er et forhandlingsresultat.

Lenker

 1. Sammendrag av alle papers.
 2. Fulltekst av Tord Høivik. Comparing libraries. From official statistics to effective strategies.

søndag, august 07, 2005

SK 32: Bibliotek i nord

Un Norvége des regions

Regioner er på vei opp. Franskmennene snakker om un Europe des regions. I 2010 er Norge trolig delt inn i 5, 7 eller 9 regioner. Jeg satser på sju - og har, med tid og stunder, tenkt å ta en rundtur gjennom alle sett fra bibliotekenes perspektiv.

Selv om jeg ikke får besøkt det nye biblioteket i Tromsø før oktober, vil jeg gratulere med det samme. Da passer det å ta en titt på biblioteklandskapet i Nord-Norge - slik det fortoner seg for en sosiologisk statistiker.

Finnmark

Avstandene er store. Finnmark er landet største fylke i utstrekning - og landets minste i folketall. Syttifemtusen mennesker deler på 50 tusen kvadratkilometer (kart). Tettheten ligger altså på 1,5 personer per km2. Det er usedvanlig lite. Vårt folketomme land har 15 personer pr km2. Verden som helhet har 50.

Å drive bibliotek under slike forhold krever andre løsninger enn i Trøndelag, Vestfold eller Danmark. Ut fra folketetthet er Finnmark beslektet med land som Canada, Australia, Island og Mongolia. Samtidig er Finnmark det mest internasjonale og det mest flerkulturelle område i Norge.

Lenger sør har norskheten hersket uten motstand i århundrer. I 1950 var Norge og Somalia - etnisk sett - verdens mest homogene nasjoner. Alle snakket norsk, alle gikk i skauen og alle leste Asbjørnsen og Moe for gullungene når de skulle legge seg.

Det er i Nord-Norge at nordmennene møter andre språk med hjemstavnsrett: samisk og finsk, kvensk og russisk. Det urnorske, rotnorske, bygdenorske rår ikke grunnen alene. Nord-kalotten er like kosmopolitisk som Middelhavet. Hvis bibliotekene får lov til å utfolde seg i dette miljøet, får Sør-Norge mye å lære.

Fagbibliotek

Det finnes selvsagt studiebibliotek ved Sami allaskuvla/Samisk høgskole og ved Høgskolen i Finnmark med avdelinger i Hammerfest og Alta (4 bibliotekarer). Det ligger et Samisk spesialbibliotek i Karasjok. Dette er de tre fagbibliotekene som ligger på fylkesbibliotekets sider.


Åtte videregående skoler er oppført med bibliotek: Vardø, Vadsø, Hammerfest, Alta, Honningsvåg, Lakselv, Kirkenes og Samisk VGS. I følge Nasjonalbibliotekets adressekatalog skal Hammerfest og Kirkenes sykehus, Finnmark regiment og Grenselandmuseet i Sør-Varanger ha egne bibliotek. Men har de personale? Det ser ikke ut til at antall ansatte i fagbibliotek ligger over 20 personer.

Folkebibliotek

Finnmark Fylkesbibliotek har 13 ansatte i Vadsø og 5 i Hammerfest. Her er det en en spesialsamling for Finnmark, en egen finsk bibliotektjeneste og et norsk-finsk info- og språksenter - med statsautorisert translatør. Det må være ett av de få stedene i landet der biblioteket - fornuftig nok - huser en betalingstjeneste.

NORU- prosjektet - Norsk-russisk bibliotek- og informasjonstjeneste i grenseland - har Kirkenes som hovedbase. Kartet er ikke det samme som terrenget. Men kart former alt for lett vårt bilde av terrenget. Kartet over Barentsregionen viser Norge fra en ny vinkel.

Fylket har 19 folkebibliotek - med 52 årsverk. Dette kan svare til omtrent 60 ansatte. Slår vi sammen folkebibliotek, fylkesbibliotek og fagbibliotek kommer vi opp i et samlet bibliotekmiljø på under ett hundre personer. - Se også John Gustavsens artikkel på NBF-veven om bibliotekfilialene i nord.

Troms

Fagbibliotek

I Troms er bibliotekmiljøet naturlig nok større. Troms har dobbelt så mange innbyggere som Finnmart. Universitetet i Tromsø har et framifrå universitetsbibliotek med ca. sytti ansatte. Også Høgskolen i Tromsø har et ganske stort bibliotek, med en stab på femten personer. Det finnes en håndfull andre fagbibliotek i Troms:

 • Biblioteket ved Høgskolen i Harstad har tre ansatte
 • Biblioteket og informasjonsavdelingen ved Polarinstituttet har tre bibliotekarer blant de åtte ansatte
 • Fiskeriforskning har to bibliotekarer
 • Det finnes et bibliotek på Universitetssykehuset i Nord-Norge (Åsgård)
 • Det finnes også et bibliotek på Hålogalandssykehuset i Harstad
 • Forvaltningsbiblioteket ved Troms fylkeskommune
 • Det finnes kanskje et bibliotek ved avdelingen til Planteforsk på Holt?
Opplysningene må tas med forbehold - de er hentet fra nettet og ikke skikkelig etterprøvd. Men i sum må det jobbe innpå ett hundre mennesker ved fagbibliotekene i Troms.

Folkebibliotek

Fylkesbiblioteket i Troms har et dusin ansatte - og fungerer som ressurs for 26 folkebibliotek - hvorav ett på Svalbard. Troms har ca. 150 tusen innbyggere. Av dem bor over halvparten i de to "storbyene" Tromsø (60 tusen) og Harstad (23 tusen). I Tromsø har altså folkebiblioteket nettopp flyttet inn i ny bygning. Nordlys beskriver bokpalasset slik:

Det nye biblioteket i Tromsø er et bøkenes hus på 3700 kvadratmeter. Underetasjen har 450 kvadratmeter forbeholdt barna. I en egen eventyrhule skal det fortelles eventyr, og spilles dokketeater. ... I 1. etasje blir det både kafé, automatisk utlån og innlevering, avdeling for musikk og film, og også for ungdomslitteratur.

Etasjen skal også romme et lokalhistorisk senter, hvor det gamle byarkivet til kommunen blir en del av biblioteket. Fra denne etasjen kan man også vandre rett inn til kinoen og Rådhuset. 2. etasje er etasjen for faglitteratur, mens skjønnlitteraturen får utsiktsrommet i 3. etasje. Over der igjen blir det en hems med sittegrupper og leseplasser.

Fylket har to "mellomsmå" kommuner: Lenvik med elleve og Målselv med sju tusen innbyggere. Resten av bibliotekene er fordelt på 21 mindre kommuner med til sammen 50 tusen mennesker.

I dette nakne og storslåtte landskapet er samarbeid den eneste praktiske måten å drive moderne bibliotekutvikling på. Både Nord-Troms (se info om næringshagen Halti), Midt-Troms og Sør-Troms satser på regionale nettverk.

Bibliotekutdanningen

Tromsø er åpenbart det bibliotekfaglige sentrum i Nord-Norge. Her jobber bort i mot ett hundre og førti mennesker i ulike bibliotekmiljøer. Ved Universitetet i Tromsø finner vi den andre norske bibliotekutdanningen. I et fagmiljø med streng ortodoksi og mange kvinnlige prester kunne den den lett stemples som den avvikende, opprørske Andre.

Skjønt bibliotek ...

Tromsøutdanningen er like mye rettet mot arkiv og museer som mot bibliotek. Den er også langt mere sosial, konkret og grasrotinspirert enn Oslo.

Dette er ikke spesielt for bibliotekstudiet. Universitetet i Tromsø ble i sin tid skapt som en ny type universitet, i tett samspill med sine omgivelser.

Hele Norge er jo provins. Men det er noe pompøst over Universitetet i Oslo - en drøm om Oxford og Sorbonne - midt i en hyggelig liten hovedstad i Europas utkant. Tromsø er mer i pakt med seg selv.

Bibliotekutdanninger trenger gründere. I Oslo var det salig fru Wang. I Tromsø er det en danske som virkeliggjør en høyst alternativ visjon. Niels Windfeld Lund er like mye historiker som bibliotekar. Hans faglige prosjekt er ikke å lage et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig studium, innenfor den anglo-amerikansk tradisjonen som preger miljøet i Oslo.

Faget dokumentasjonsvitenskap har sterkere røtter i franske og tyske miljøer. Inspirasjonen fra Annales-skolen og kontinentale historikeres intense omgang med sine kilder er åpenbar. Jeg tror Emmanuel Le Roy Ladurie (Wikipedia) - han som skrev den glitrende boka om Montaillou - er viktigere for Niels enn Melville Louis Kossuth Dewey (Wikipedia). En av hovedfagsstudentene - Magnus Enger - gir innblikk i faget fra studentsiden.

Faggruppen for dokumentasjonsvitenskap har åtte ansatte. Du kan få et visst bilde av hva de forsker på ved å sjekke databasen Frida. For eksempel Roswitha Skares The notion of text and the notion of document - What difference does it make?, som ble lagt fram på DOCAM 04.

Det mystiske DOCAM står for et spennende faglige nettverk; The Document Academy - a loosely coupled international network of scholars, artists, and professionals, in various fields, interested in the exploration of the document as a useful approach, concept and tool, in Sciences, Arts, Business and Society, in general.

Hver høst arrangerer DOCAM en konferanse i samarbeid med School of Information Management and Systems (SIMS) - i Berkeley, California. Frist for papers: 31.august.

Bibliotekmiljøet

I de nord-norske kommunene er befolkningspolitikken en sentral oppgave for politikerne. Dette gjør bibliotekene mere synlige. Gode bibliotektilbud er viktige for familier med barn, for ungdom under utdanning, for voksne som vil skolere seg videre og for småbedrifter som trenger råd og støtte.

Jeg har ikke funnet noen tall for antall ansatte ved hvert enkelt folkebibliotek. Men KOSTRA gir opplysninger om årsverk - det samlede tallet for Troms er 58 årsverk. Dette innebærer i hvert fall rundt 80 ansatte.

Plusser vi på fylkesbiblioteket, kommer vi opp i samme antall som for fagbibliotekene: mellom nitti og hundre mennesker i hver kategori. Dessuten omtrent 20 skolebibliotekarer ved de videregående skolene.

I tillegg kommer bibliotekutdanningens åtte ansatte - altså snakker vi om ca. to hundre og tjue personer innenfor bibliotekfeltet i Troms. Disse er fordelt på nesten seksti enheter:
 • en bibliotekutdanning
 • ett fylkesbibliotek
 • ett universitetsbibliotek
 • to høgskolebibliotek
 • fem-sju små spesialbibliotek
 • tjueen skolebibliotek (VGS)
 • tjueseks folkebibliotek
Nordland

Nasjonalbiblioteket i Rana

Rana er det andre store biblioteksenteret i Nord-Norge. Historien er spesiell. I 1988 ble jernverket og koksverket nedlagt. Med ett slag mistet Mo i Rana 2.500 industriarbeidsplasser - i en by med ca. 25 tusen innbyggere. Men Stortinget gikk tungt inn med investeringer og tiltak. Omstillingen fra industri- til kunnskapssamfunn ble en suksess (Dagbladet, 27.08.02).

Nylig ble Nasjonalbiblioteket kraftig omorganisert under sin nye sjef, Vigdis Moe Skarstein. Da blåste det opp igjen - for nå overtok ranværingene også NBs ledelse. Leder, nestleder og fire av sju avdelingsledere er opprinnelig fra Rana. I april 2004 skrev Rana blad:

Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana er en suksessbedrift. Her sitter folk med betydelig kompetanse på en rekke spesielle områder og fagmiljøer som høster internasjonal anerkjennelse har blitt bygget opp gjennom årene siden starten i 1989.

Etableringen av Nasjonalbiblioteket var et direkte resultat av ranaomstillingen. Fagmiljøene i Oslo dømte satsingen nord og ned. De mente det ville bli umulig å få kompetente fagfolk til å flytte til Mo i Rana og dessuten var Rana en avkrok på Guds jord og så langt fra verdens navle, Oslo, som det gikk an å komme.
TH: Men hvis verden først skal utstyres med navle, må det vel bli Nordpolen ...

Depotbiblioteket i Rana er bare en av vel ett hundre bedrifter som erstattet "rustindustrien". Til sammen ble det skapt 2.200 nye arbeidsplasser - og NB har rundt 160 av disse. Rana har selvsagt et folkebibliotek - med 13 årsverk. I samme bygning ligger Rana-avdelingen til Nordland fylkesbibliotek, med seks ansatte. Endelig har Høgskolen i Bodø et eget studiested - med bibliotek - i Rana.

Med nesten to hundre mennesker er det samlede bibliotekmiljøet i Rana altså større enn i Tromsø. Men Nasjonalbiblioteket har naturlig nok langt svakere regional tilknytning enn institusjonene i Tromsø.

Det kan likevel være verdt å spørre: kan NB i Rana utvikle en sterkere regional profil? Som nasjonal institusjon har NB et usedvanlig solid fagmiljø - som sikkert har mye å bidra med nord for polarsirkelen.

Andre fagbibliotek

Høgskolene i Narvik (5), Nesna (4) og Bodø (16) har til sammen 25 ansatte. En rekke andre faglige institusjoner står oppført med egne bibliotek: Arran lulesamisk senter, Gildeskål forsøksstasjon, Helgelandssykehuset (flere avdelinger), Hålogalandssykehuset (avd,), Kulturverkstedet Nordlands Trompet, Nordlandsmuseet, Nordlandssykehuset (flere avdelinger) , Norsk luftfartsmuseum, Planteforsk Tjøtta, Vefsn landbruksskole.

Siden jeg ikke har lokalkunnskap, er det vanskelig å vurdere hvor mange av disse som er fullverdige bibliotek med eget personale.

Folkebibliotek

Fylkesbiblioteket har avdelinger i Narvik og i Rana, med 21 ansatte i alt. Fylket har hele 44 folkebibliotek, med ca ett hundre årsverk - og kanskje 120 ansatte - i alt. Også i Nordland er samarbeidet mellom lokale bibliotek viktig for utvikling og framdrift. Helgeland og Lofoten er satsingssteder. - I år arrangerer vi regionale møter i stedet for de vanlige felles bibliotekmøter for hele fylket , står det på nettet.

Bibliotekmiljøet

Med stort og smått omfatter miljøet i Nordland rundt nitti bibliotekenheter:
 • NBs depotbibliotek i Rana
 • fylkesbiblioteket
 • tre høgskolebibliotek
 • ca. ti små spesialbibliotek
 • nøyaktig 27 skolebibliotek (VGS) - hvorav 24 personer / 18 skoler med bibliotekarutdanning, opplyser Merete Hassel (Bodin)
 • førtifire folkebibliotek

Bibliotekene i Nordland har omtrent like mange ansatte som det er dager i et år - altså 365 personer. Av disse holder halvparten til i Rana.

Nord-Norge-biblioteket

I den nye nord-norske regionen finner vi i alt ca. 180 bibliotekenheter, med nærmere sju hundre ansatte. Nesten halvparten av personalressursene er samlet i Tromsø og i Rana, med henholdsvis 135 og 180 bibliotekariske mennesker.

Dersom regionen skal fungere som et sømløst nettverk, må Tromsø og Rana ses i sammenheng. Fagmiljøene i disse to byene har både dybde og bredde. Sett under ett - her fra Øvre Romerike - kan de gi Nord-Norge en egen utviklingsstrategi, med solid bibliotekfaglig bakgrunn - etter den regionale reformen.